Disclaimer

Disclaimer

Deze site is met grote zorg samengesteld door MontClair Groep B.V. te Hilversum. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen en is informatie aan wijzigingen onderhevig. MontClair aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voorvloeit uit het gebruik van deze informatie.

De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als een advies. Alle informatie op deze webpagina’s en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden tenzij na overleg en goedkeuring door MontClair. Niets van deze site of van de hyperlinked sites mag zonder toestemming van MontClair worden gebruikt voor andere sites.

Op deze site wordt in een aantal gevallen om uw gegevens verzocht, zodat wij dienstverlening op maat kunnen verzorgen. Wat betreft de registratie van deze gegevens conformeren wij ons aan de Wet Persoonsregistraties. MontClair kan echter niet instaan voor privacybescherming van de hyperlinked websites.

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan MontClair zendt, is niet gegarandeerd. MontClair raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan MontClair te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan MontClair te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Op de MontClair site en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

MontClair behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.