Wat is uw zorgplicht inzake pensioencommunicatie?

Wat is uw zorgplicht inzake pensioencommunicatie?

 

Pensioencommunicatie123Sinds 1 juli 2015 is het wetsvoorstel pensioencommunicatie van kracht en wordt deze in fases ingevoerd. Het voorstel wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling en beoogt de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren.

Het doel van pensioencommunicatie is dat de pensioendeelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is en zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening. Daarnaast moet pensioencommunicatie de deelnemer laten zien welke keuzemogelijkheden hij heeft. Het bieden van handelingsperspectief is een essentieel element bij     het bereiken van de pensioendeelnemer. De deelnemer neemt informatie eerder op als hij weet wat hij ermee kan doen.

Op het eerste gezicht logisch, maar wij vragen u hier toch even bij stil te staan. Met de invoering van de wet krijgt de werknemer een stevige stok in handen om bij tegenvallende pensioenresultaten de werkgever aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van het niet goed of onvolledig informeren over het pensioen en de acties die de werknemer had kunnen nemen.

We kunnen hier veel van vinden en ons afvragen of het niet de verantwoordelijkheid is van de werknemer zelf, maar volgens de wetgever is de werknemer niet in staat is om deze verantwoording op zich te nemen en moet hij worden beschermd. De zorgplicht wordt voor 30% bij de pensioenuitvoerder neergelegd in de vorm van het pensioen 1-2-3 (de vervanger van de startbrief) en andere pensioeninformatiedragers. De andere 70% ligt bij u als werkgever. En dit gaat ver: u moet uw werknemer informeren over de gevolgen, welke risico’s hij loopt en wat hij er aan kan doen in de volgende situaties:

  • indiensttreding,
  • uitdiensttreding,
  • scheiding,
  • (onbetaald) verlof,
  • arbeidsongeschikt raken,
  • elke andere wijziging die (mogelijk) gevolgen kan hebben voor pensioen.

Een voorbeeld:

Een werknemer gaat scheiden. U verwerkt keurig de mutatie in het portaal van de pensioenuitvoerder, leeft mee met de werknemer, maar onderneemt verder geen actie. Als gevolg van de scheiding is de werknemer het volledige opgebouwde partnerpensioen en de helft van het ouderdomspensioen kwijt. De wetgeving verwacht van u het volgende: dat u de werknemer informeert over de gevolgen van de scheiding, welke risico’s hij loopt en welke acties hij kan ondernemen. En u moet vastleggen dat u dit allemaal gedaan heeft. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de werknemer u later met succes aansprakelijk kan stellen voor de gevolgen.

Het is inmiddels een niet te verwaarlozen risico meer. Advocaten nemen een snel toenemend aantal rechtszaken van werknemers tegen (voormalig) werkgevers waar. Zeer zeker nu de ‘gouden handdrukken’ zijn komen te vervallen, zoeken arbeidsrecht advocaten andere wegen om de ontslagvergoeding zo hoog mogelijk te stellen.

Op 18 mei 2016 organiseren wij een seminar waarin wij dit onderwerp nader gaan toelichten. Wij nodigen u van harte uit.

Lees ook de whitepaper Informatiemomenten Pensioen met een checklist van verplichte informatiemomenten vóór opname in de pensioenregeling, tijdens het dienstverband en na beëindiging van het dienstverband.