Dienstenwijzer

Leeswijzer

Met deze Dienstenwijzer van MontClair informeren wij u over:

  • wie we zijn
  • hoe u ons kunt bereiken
  • de vergunningen waarover MontClair beschikt
  • de wijze waarop wij uw belangen voorop stellen
  • onze honorering
  • de waarborging van uw privacy
  • hoe u een klacht kunt indienen, en
  • hoe wij meer voor u doen.

Wie we zijn

MontClair is specialist in risk management, schadeverzekeringen, employee benefits, collectieve pensioenen en collectieve zorgverzekeringen voor bedrijven.

Met het internationale netwerk van MontClair beschikken wij wereldwijd over deskundige aanspreekpunten. Hiermee ondersteunen wij lokaal onze relaties met activiteiten in het buitenland. MontClair is registermakelaar (RMiA), aangesloten bij Registerpensioenadviseurs (RPA) en bij Adfiz, de branchevereniging voor onafhankelijke financiële adviseurs.

In ons handelen laten wij ons leiden door de volgende waarden: persoonlijke service, proactiviteit, eerlijkheid en deskundigheid. MontClair heeft deze kernwaarden in de bedrijfsvoering verankerd. Een meer gedetailleerde uitleg over onze wijze van samenwerken ontvangen onze relaties voor aanvang van onze werkzaamheden in de vorm van de MontClair ‘Business Protocols’.

Hoe u ons kunt bereiken

MontClair Groep B.V.

Bezoekadres:                                                                               Postadres:

Marathon 6                                                                                   Postbus 141
1213 PK Hilversum                                                                    1200 AC Hilversum
T : 035 – 5286 120
E: info@MontClair.nl
I : www.montclair.nl

De vergunningen waarover MontClair beschikt

MontClair is geregistreerd in het openbare Register Financiële Dienstverleners bij de AFM onder nummer 1200 8394, te benaderen via www.afm.nl

MontClair heeft een vergunning om te adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen, pensioenverzekeringen, premiepensioenvorderingen, schadeverzekeringen en zorgverzekeringen.

De wijze waarop wij uw belangen voorop stellen

MontClair is volledig adviesvrij. Wij hebben geen contractuele verplichtingen met aanbieders die de adviesvrijheid ten opzichte van u in gevaar zouden kunnen brengen.

Dat wil niet zeggen dat wij met iedereen zaken doen. Binnen deze vrijheid maken wij periodiek, op basis van prijs-/prestatieverhouding, een selectie van de aanbieders waarmee wij zaken doen. Op uw verzoek overhandigen wij u een lijst van de aanbieders waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden en die wij betrekken in onze adviserings- en bemiddelingsactiviteiten voor u.

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in onze onderneming. Het klantbelang stellen wij centraal. Dit staat echter niet per definitie gelijk aan het geven van integraal advies. Het klantbelang centraal stellen betekent vooral nadenken over de inhoud van de dienstverlening en deze laten aansluiten op uw behoefte en situatie. Dat kan in sommige gevallen een kortere en efficiëntere dienstverlening zijn.

Of juist een meer uitgebreide dienstverlening als dat voor uw organisatie van belang zou zijn. Onze dienstverlening kan, afhankelijk van uw behoefte en situatie dus korter of langer, minder of meer diepgaand of minder of meer breed worden ingestoken.

Onze honorering

MontClair ontvangt van de verzekeringsmaatschappijen waarbij wij verzekeringen onderbrengen provisie. Het is een vergoeding voor de werkzaamheden die wij voor onze relaties verrichten. Over de hoogte ervan zijn wij transparant, wij verantwoorden deze in voorkomend geval volledig aan u.

Voor sommige verrichtingen brengen wij een fee of een abonnementsvergoeding aan u in rekening. Wij laten u altijd vooraf weten wanneer dit het geval is en welk bedrag wij aan u factureren.

Op basis van uw concrete behoefte en situatie wordt beoordeeld welke dienstverlening voor u een toegevoegde waarde heeft. Wij maken hierover graag heldere en begrijpelijke afspraken met u.

MontClair voert een beheerst beloningsbeleid. Wij analyseren en evalueren elk jaar opnieuw het beloningsbeleid van alle medewerkers, in het bijzonder dat van het management en van medewerkers met een commerciële functie. Wij waken ervoor dat financiële motieven ongewenste effecten hebben op het klantbelang dat voor ons altijd voorop staat. Wij voldoen hiermee aan de eisen van het Besluit Beheerst Beloningsbeleid Wft.

De waarborging van uw privacy

Alle gegevens die u ons beschikbaar stelt, zijn in vertrouwde handen. Wij gebruiken informatie alleen voor het doel waarvoor u deze beschikbaar heeft gesteld. Uw gegevens hebben wij opgenomen in een gegevensbestand dat wij overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens hebben aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wij verstrekken vertrouwelijke gegevens niet aan derden, tenzij wij deze inschakelen om een gewenste voorziening te treffen. Bijvoorbeeld voor het aanvragen of wijzigen van een verzekering of het regelen van een schade.

Hoe u een klacht kunt indienen

Ondanks dat wij ons tot het uiterste inspannen u van dienst te zijn, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. In dat geval vragen wij u dit direct aan ons te laten weten. U kunt uw klacht adresseren aan de directie van MontClair. Wij doen ons uiterste best uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Vindt u dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, dan kunt u als particulier uw klacht binnen 3 maanden voorleggen aan het:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. T 0900-3552248

Ons aansluitnummer bij het Klachteninstituut is 300.005199. Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u op www.kifid.nl.

Zakelijke en particuliere relaties kunnen de civiele rechter inschakelen als zij menen dat hun belangen zijn geschaad.

Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U krijgt deze bij aanvang van onze dienstverlening uitgereikt en ze zijn als bijlage toegevoegd aan onze Business Protocols.

Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.

Hoe wij meer voor u doen

Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Wilt u meer weten, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij helpen u graag verder.