Wet pensioencommunicatie en uw zorgplicht als werkgever

Wet pensioencommunicatie en uw zorgplicht als werkgever

De Wet pensioencommunicatie is vanaf 1 juli 2015 gefaseerd in werking getreden. Deze wet heeft de informatieverplichtingen voor de pensioenuitvoerders vernieuwd en de zorgplicht voor u als werkgever vergroot.

De Wet pensioencommunicatie heeft een vierledige doelstelling:
Elke deelnemer

  • weet hoeveel pensioen hij of zij kan verwachten;
  • kan nagaan of dat voldoende is;
  • heeft inzicht in de risico’s van zijn of haar pensioen en
  • weet welke keuzemogelijkheden hij of zij heeft.

Onlangs is de Wet pensioencommunicatie geëvalueerd. Werknemers hebben als grootste aandachtspunten aangegeven: de begrijpelijkheid, vindbaarheid en relevantie van de informatie. Deelnemers vragen om de informatie te vereenvoudigen en ‘jip-en-janneketaal’ te gebruiken. Daarnaast noemen werknemers de behoefte aan een totaaloverzicht (op één plaats) waarin alle persoonlijke financiële informatie getoond wordt. Dit overzicht dient inzicht te geven in het te verwachten netto pensioen per maand op de pensioenleeftijd. Ook bij uw werknemers speelt deze behoefte: financieel inzicht geeft hen ruimte om belangrijke beslissingen te kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld om eerder met pensioen te gaan.

Hier ligt een belangrijke rol voor u als werkgever! Door het opstellen van een pensioencommunicatieplan komt u niet alleen tegemoet aan de wensen van uw werknemers, maar u voldoet ook aan de voorwaarden die aan u gesteld worden zoals goed werkgeverschap en zorgplicht.

MontClair kan u hierbij helpen. Wij  bieden verschillende mogelijkheden op het communicatievlak. Gelet op de vele mogelijkheden en uw behoeften stelt MontClair een maatwerk communicatietraject op voor u. Indien er andere collectieve employee benefitsregelingen zijn, kunnen deze worden meegenomen. Veel voorkomende activiteiten zijn:

  • groepspresentaties (op locatie);
  • deelnemersgesprekken (op locatie of op kantoor MontClair);
  • inloopspreekuren (op locatie);
  • activeren deelnemers (op basis van de door de pensioenuitvoerder beschikbaar gestelde data);
  • schriftelijke communicatie (bijvoorbeeld door het geven van een toelichting op de communicatie vanuit pensioenuitvoerder) en
  • financiële planning.

Ook kunt u denken aan het verstrekken van inloggegevens en instructie voor een digitale omgeving waarin de persoonlijke informatie kan worden ingevoerd met hulp van MontClair, het analyseren van de data en het vervaardigen van een persoonlijke rapportage, het bespreken van een persoonlijke rapportage  of een jaarlijkse update.

Wij maken graag een afspraak met u om een uitgebreide toelichting te geven op onze mogelijkheden.