Covid-19 – Gevolgen van arbeidsduurverkorting of tijdelijke loonsverlaging

Covid-19 – Gevolgen van arbeidsduurverkorting of tijdelijke loonsverlaging

 

Covid-19 heeft veel gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Wellicht bent u genoodzaakt om de lonen tijdelijk te verlagen of wordt er met uw medewerkers arbeidsduurverkorting afgesproken. Dit heeft direct gevolgen voor de pensioenregeling van uw werknemers en de overige werknemersverzekeringen.

 

Arbeidsduurverkorting

 

De belastingdienst geeft het volgende aan: ‘Gedurende de periode van tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met het coronavirus Covid-19 kunnen zich met name de volgende situaties voordoen:

  • Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking geheel in stand blijft. In dat geval blijft er gewoon sprake van pensioengevende diensttijd in de zin van artikel 10a, eerste lid, onderdeel a, UBLB. Dat hierbij sprake kan zijn van een lager pensioengevend loon hoeft geen probleem te zijn mits sprake is van een gebruikelijke loonsverlaging (artikel 19 Wet LB). Bij een gebruikelijke loonsverlaging kan de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.
  • Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd in verband met het coronavirus Covid-19. Als de werknemer een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt (denk aan een WW-uitkering), is er sprake van pensioengevende diensttijd in de zin van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB (eerste deel). De pensioenopbouw mag worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.
  • Arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of er geen inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen. In dat geval kan er onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw in de zin van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB (tweede deel) en onderdeel 2.3 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018, nr. 2018-28514.’

In V&A 20-004 geeft de belastingdienst antwoord op de vraag welke mogelijkheden er zijn om de pensioenopbouw voort te zetten ingeval er een tijdelijke arbeidsduurverkorting wordt toegepast als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus Covid-19. De belastingdienst geeft in het antwoord aan welke mogelijkheden er zijn:

https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-20-004-200316/.

 

Tijdelijke loonsverlaging

 

Als de werkgever en werknemer samen een lager salaris overeen komen zonder dat de arbeidsduur overeenkomstig verminderd wordt, is V&A 20-004 niet van toepassing. De gevolgen voor de pensioenopbouw zijn dan dat opbouw over het daadwerkelijk genoten (dus lagere) salaris moet plaatsvinden (zie artikel 18g, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 10b van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en onderdeel 3 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018, nr. 2018-28514).

De peildatum voor het vaststellen van de pensioengrondslag is in deze situatie 1 januari. Normaal gesproken is het pensioengevend salaris op dat moment bepalend voor de pensioenopbouw voor het komende jaar. Wanneer het pensioengevend salaris in de loop van het jaar verlaagd wordt, moet hier wel rekening mee gehouden worden in de pensioenopbouw. Het gebruik van een peildatum voor het vaststellen van het pensioengevend loon geschiedt immers uit oogpunt van administratieve vereenvoudiging en kan niet het beginsel van een juiste pensioenmaatstaf opzij zetten. Als voor de pensioenopbouw geen rekening wordt gehouden met een verlaging van het pensioengevend loon, wordt er over het hele kalenderjaar teveel pensioen opgebouwd met alle mogelijke fiscale gevolgen van dien. Voor het werken met een negatieve niet-pensioengevende toeslag geldt hetzelfde. Ook in dat geval is er immers feitelijk sprake van een verlaging van het loon die voor de pensioenopbouw niet genegeerd kan worden.

De belastingdienst merkt op op dat enkele externe organisaties het Ministerie van Financiën hebben verzocht om goed te keuren dat ook een loonsverlaging bij volledig doorwerken gedurende de coronacrisis niet hoeft te leiden tot een verlaging van het pensioengevend loon. We weten thans nog niet of het ministerie hiervoor een goedkeuring gaat afgeven.

Doet een dergelijke situatie zich bij uw bedrijf voor? Neem dan contact met ons op zodat wij samen met u de gevolgen in kaart kunnen brengen en een verzoek bij de belastingdienst kunnen indienen. Denk ook aan de zorgplicht richting uw werknemers om hen goed te informeren over de gevolgen voor het pensioen en de overige arbeidsvoorwaarden!

 

Mr Swastie Jharap
s.jharap@montclair.nl
M +31 (0)6 22 219 213