Pensioenakkoord

Pensioenakkoord

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, wordt er een nieuw pensioenstelsel in Nederland ingevoerd. Vorige week is de internetconsultatie over het ‘wetsvoorstel toekomst pensioenen’ online gepubliceerd. Alle belanghebbenden kunnen hierop reageren. Een volgende stap in de uitwerking van de afspraken uit het pensioenakkoord.

Uiteraard houden wij u in het komende jaar op de hoogte. Zodra de regelgeving definitief wordt gaan wij samen met u aan de slag om ook uw pensioenregeling aan te passen aan het pensioenakkoord. Voor die tijd zullen wij u uitgebreid blijven informeren.

Voor bedrijven met een middelloonpensioenregeling ligt er nu een voorstel om deze te handhaven tot 2026. Eerder werd er gesproken over een overgang voor 2022, maar er is meer tijd nodig om de juiste beslissingen te kunnen maken.


Waarom een nieuw stelsel?

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op de arbeidsmarkt. Te denken valt aan de volgende veranderingen:

De arbeidsmarkt verandert

 • Werknemers blijven niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever;
 • Mensen gaan uit loondienst en werken verder als zzp’er;
 • Er wordt steeds meer gekozen voor omscholing om aan de slag gaan in een andere sector.

De verhouding tussen ouderen en jongeren verandert

 • Het aantal ouderen groeit ten opzichte van het aantal jongeren;
 • Het sociaal draagvlak neemt af naar mate deze verhouding steeds verder verschuift.

De behoefte naar een persoonlijk en transparant pensioen groeit

 • Er is een groeiende behoefte aan een persoonlijker pensioenopbouw;
 • Er is meer behoefte aan transparantie.

 

De hoofdlijnen, zoals deze tot nu toe bekend zijn:

Vlakke Premie

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de pensioenopbouw gebaseerd op een vlakke premie, en voor alle deelnemersMet het afschaffen van de doorsneesystematiek bij pensioenfondsen, de stijgende staffels en verzekerde middelloonregelingen, wordt een einde gemaakt aan de herverdeling van pensioenopbouw tussen jongeren en ouderen. In het nieuwe pensioenstelsel krijgt de deelnemer geen nominaal pensioen meer in het vooruitzicht gesteld: alle pensioenregelingen worden premieregelingen op basis van een vlakke premie. De maximale premie, op basis van de huidige uitgangspunten, is 30%.

AOW-leeftijd:

De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen dan nu het geval is. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting.

Nabestaanden- en wezenpensioen:

Het Nabestaandenpensioen blijkt nu vaak te laag voor gezinnen met lage inkomens en/of jonge kinderen. Mensen vallen tussen wal en schip als ze van baan veranderen en de dekking bij de oude werkgever op risicobasis was en nu op opbouwbasis. Of de partnerdefinitie is bij de nieuwe werkgever anders en geeft alleen dekking bij gehuwden en niet bij samenwonenden. Daarom wordt het nabestaandenpensioen meer gestandaardiseerd, adequater en begrijpelijker gemaakt (zonder dat extra premiedruk beoogd wordt):

 • Tijdens actief dienstverband wordt de dekking maximaal 50% nabestaandenpensioen en respectievelijk 20% wezenpensioen van het salaris, dus zonder dat er met een franchise of dienstjaren rekening hoeft te worden gehouden. Met name voor lagere salarissen kan dat een verdubbeling van de dekking inhouden als de deelnemer kiest voor 50% dekking;
 • De partnerdefinitie wordt geüniformeerd om niemand tussen wal en schip te laten vallen. Het gaat om gehuwden, geregistreerde partners, partners met een notarieel samenlevingscontract en samenwonenden die ten minste zes maanden samenwonen;
 • De gehele dekking wordt drie maanden voortgezet of langer als een deelnemer een uitkering krijgt op basis van de Werkloosheidswet (WW). Ook krijgt de deelnemer de mogelijkheid om de dekking individueel voort te zetten;
 • Het wezenpensioen wordt verdubbeld in het geval dat beide ouders overleden zijn (volle wezen) en er komt een vaste eindleeftijd van 25 jaar;
 • De Algemene nabestaandenwet (ANW) blijft bestaan.

Communicatie en transparantie: 

Transparantie is een van de hoofddoelstellingen van het Pensioenakkoord. Uit de evaluatie van de Wet pensioen­communicatie blijkt dat de huidige pensioen­communicatie niet effectief genoeg is. Veel communicatie­middelen en ook inhoud daarvan zijn nu (uniform) voorgeschreven door wetgeving. Er ligt een voorstel om de formats, met name van het Uniform Pensioenoverzicht en Pensioen123, los te laten.

Lump Sum (10% in een keer): 

Deelnemers krijgen de mogelijkheid om een bedrag van maximaal 10% van het ouderdomspensioen in een bedrag ineens op te nemen. In het oorspronkelijke voorstel stond dat opname was bedoeld op de pensioendatum. Maakt een deelnemer geen keuze dan wordt het pensioen levenslang uitgekeerd, dit is de default.

Vervroegd uittreden:

Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijke regelingen te treffen voor werknemers die vervroegd met pensioen willen gaan.